Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

stopa
7140 4216
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
stopa
5299 3cb0 500
robię. jestem zmęczona.

June 09 2015

stopa
3126 400c 500
Reposted fromfoods foods viatrueloveortruepain trueloveortruepain
stopa
1847 6155
Reposted fromfoods foods viatrueloveortruepain trueloveortruepain
stopa
stopa
stopa
6878 5bc2

June 02 2015

stopa
4947 02cf
Reposted fromrol rol
stopa
9771 d1cc
Reposted fromhagis hagis viakasiastrofa kasiastrofa
stopa
Reposted fromoll oll viaaggape aggape

June 01 2015

stopa
5845 8d4b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiamdreamer iamdreamer

May 28 2015

stopa
Na pytanie, czym jest wolność, odpowiadał zawsze: "możliwością stwierdzenia, że mam was w dupie". 
— Ludwik Stomma o Jacquesie Vergès
Reposted fromsafeway safeway viaantamariel antamariel
stopa
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
stopa
Trzymaj głowę wysoko i środkowy palec jeszcze wyżej.
— znalezione
Reposted fromflorentte florentte viacytaty cytaty

May 21 2015

stopa
3111 ac1f
Reposted fromwonderwoman wonderwoman vialady-blues lady-blues
stopa
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viaiamdreamer iamdreamer

May 19 2015

stopa
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik vianivea nivea

May 15 2015

stopa
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura vianivea nivea
stopa
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura vianivea nivea
stopa
Savoir vivre podpowiada – kontakty utrzymujemy wyłącznie z osobami na pewnym poziomie.
— Stanisław Krajski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl