Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

stopa
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viafoodforsoul foodforsoul

July 06 2015

stopa
stopa
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaalcohoolic alcohoolic
stopa
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafind-balance find-balance

July 03 2015

stopa
1608 5fc2 500
so true! ;)
stopa

June 26 2015

7857 83f8
Reposted fromget-fit get-fit vianivea nivea
stopa
8583 ef52
dlaczegoż mnie to śmieszy? ;)
stopa
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viafoodforsoul foodforsoul

June 23 2015

stopa
0496 cb27
Reposted fromtimberlake timberlake
stopa
0543 efad
Reposted fromtimberlake timberlake
stopa
0880 a3d8
Reposted fromtimberlake timberlake
stopa
8101 985a
Reposted fromtimberlake timberlake
stopa
8134 c028
Reposted fromtimberlake timberlake
stopa

June 19 2015

stopa
2189 feed
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaantamariel antamariel
stopa
9016 fd7f 500
all is mine
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaantamariel antamariel
stopa
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaantamariel antamariel
stopa
2410 60c3 500
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viamehhh mehhh
stopa

TRZY RODZAJE PRZYJAŹNI1. PRZYJAŹŃ UTALITARYSTYCZNA

Ludzie łączą się nie ze względu na to, kim są. Przyjaźnią się, ponieważ niesie im to obopólny pożytek.


2. PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA
Przyjaźń hedonistyczna jest zawierana, kiedy przyjaciele przysparzają sobie wzajemnej przyjemności. To, kim jest przyjaciel, nie jest ważne. Jak długo trwa przyjemność - trwa przyjaźń.


3. PRZYJAŹŃ ALTRUISTYCZNA
Wynika z pragnienia i realizacji dobra. Nie opiera się na czerpaniu korzyści lub przyjemności, ale na tym, jaką osobą jest przyjaciel. Najważniejsze są jego wartości i przymioty intelektualne i moralne.
Przyjaźń altruistyczna jest najwyższą formą miłości.
— I.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl